Persondatapolitik for behandling af gæste-, kunde og leverandøroplysninger

1 - Dataansvarlig

Moltkes Palæ er dataansvarlig.


Moltkes Palæs kontaktoplysninger er:

Moltkes Palæ, Dr. Tværgade 2, 1302 København K.
Kontaktperson: Gina Cornali
Tlf. +45 51 91 49 11 – mail: gmc@moltkes.com


Moltkes Palæ håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Moltkes Palæ indgår aftale med gæster, kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.


Når en gæst/kunde bestiller og køber én eller flere af Moltkes Palæs serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Moltkes Palæ, giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Moltkes Palæ.


Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Moltkes Palæ afgiver til Moltkes Palæ i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Moltkes Palæ.


2 - Moltkes Palæs indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af Moltkes Palæ på følgende vis:

 • Når en gæst/kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Moltkes Palæs serviceydelser/produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Moltkes Palæ.
 • Gennem browser cookies og web beacons.
 • Fra sociale medier.
 • Via video- og tv-overvågning.
 • Når leverandører indgår aftaler med Moltkes Palæ eller afgiver tilbud til Moltkes Palæ.

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.


3- Oplysninger som Moltkes Palæ indsamler

Moltkes Palæ indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke-personfølsomme personoplysninger.
 • Købshistorik
 • Oplysninger fra Moltkes Palæ sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Moltkes Palæ
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om gæstens/kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.

En gæst/kunde/leverandør kan, frivilligt og efter eget valg give Moltkes Palæ yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Moltkes Palæ betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.


Dette kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis en gæst/kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter Moltkes Palæ dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.


Udover de oplysninger som Moltkes Palæ modtager direkte fra gæster/kunder /leverandører, vil Moltkes Palæ i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Moltkes Palæ har modtaget af tredjeparter, f.eks. et rejsebureau, en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.


Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Moltkes Palæs vilkår og betingelser samt Moltkes Palæs persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.


4 - Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

Moltkes Palæ indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. køb/salg af produkter eller ydelser.


Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Moltkes Palæ indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.


 • Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:
 • Behandling af gæsters/kunders booking og køb af Moltkes Palæs serviceydelser.
 • Behandling af leverandørers tilbud om – og salg – af produkter og ydelser
 • Kontakt til gæsten/kunden før, under eller efter dennes booking.
 • Opfyldelse af gæstens/kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Moltkes Palæs serviceydelser.
 • Tilpasning af Moltkes Palæs markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Analyse af gæster/kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse.
 • Tilpasning af Moltkes Palæs samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til gæster/kunder/leverandører.
   

5 - Hjemmel – det juridiske grundlag for behandlingen

Moltkes Palæ vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Moltkes Palæ, som du en gæst/kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med fest/middag/konference, restaurantbesøg og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.


Yderligere vil Moltkes Palæ behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for afvikling af møder, selskaber, konferencer mv. samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.


I nogle tilfælde vil Moltkes Palæs behandling af personoplysninger finde sted som led i, at Moltkes Palæ forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for gæstens/kundens/leverandørens (den registreredes) interesser.


En sådan legitim interesse, kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Moltkes Palæ og kvaliteten af Moltkes Palæs serviceydelser og produkter.


Hvis en gæst/kunde i forbindelse med dennes besøg hos Moltkes Palæ oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Moltkes Palæ alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til gæstens/kundens personlige præferencer, dit helbred etc.


I nogle situationer modtager Moltkes Palæ personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Moltkes Palæs vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.


6 - Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen, har de registrerede (kunder/gæster/leverandører) forskellige rettigheder.


 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Moltkes Palæ behandler om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Moltkes Palæ har om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysningers, som Moltkes Palæ har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Moltkes Palæ ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Moltkes Palæ ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.

Hvis nogle af de oplysninger, som Moltkes Palæ har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Moltkes Palæ. Dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som Moltkes Palæ er lovmæssigt forpligtede til at gemme.


Muligheden for at trække samtykket tilbage, anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.


Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Moltkes Palæ om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Moltkes Palæ er i besiddelse af.


En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.


Den registrerede kan også kontakte Moltkes Palæ, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Moltkes Palæ.


Skriftlig anmodning sendes til Moltkes Palæ, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1


Moltkes Palæ vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.


Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Moltkes Palæ vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Moltkes Palæ vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Moltkes Palæ tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.


7 - Sikkerhed og deling af personoplysninger

Moltkes Palæ beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Kun de personer/ansatte hos Moltkes Palæ der, i kraft af deres jobfunktion, har behov for de registreredes personoplysninger, har adgang hertil.


Moltkes Palæ kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

Moltkes Palæ tager løbende backup af de registrerede personoplysninger.


I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Moltkes Palæ underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.


Moltkes Palæs sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.


Moltkes Palæ benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.


Moltkes Palæ indgår løbende databehandleraftaler med alle Moltkes Palæs leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.


Moltkes Palæ er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed.


Moltkes Palæ sletter dine personoplysninger, når Moltkes Palæs lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede.


8 - Cookies

Moltkes Palæ anvender cookies. Yderligere oplysning om Moltkes Palæs cookiepolitik kan indhentes her: http://moltkes.com/page1896.aspx


9 - Klage

Klage over Moltkes Palæs behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Telefon: 3319 3200 – E-mail: dt@datatilsynet.dk.
Moltkes Palæ · Dronningens Tværgade 2 · 1302 København K

Telefon +4533148066 · info@moltkes.com · CVR nr. 40607226

in-icon
Banner_groen_847x274

This site uses cookies


Cookies are necessary for this site to function, but also gives us information about how the site is used, so we can make improvements, both for you and others. Cookies on this site are mainly used for measuring traffic and optimizing the site’s content.

By continuing to browse through this site, you are accepting the use of cookies. If you would like to know more about cookies, or how you delete them, clik here.